Thursday, July 16, 2009

WA

Annau ni hpe bau maka, lu na sha na Shi jaw ya
Annau ni a lata hpe gindun, hpaji jawng de lam madun
Bu na hpun na hpa tsang n ra, yawng hkum zup hkra lajang ya
Masha a hpang n hkrat u ga nga, annau ni hpe tut e n gun jaw ya
Myu htung hkring hpa n malap hkra, Shi tut e lam madun ya
Chye chyang kun hpan wa u ga nga, Shi a shing ma hpe lam nyep ya
Annau ni kaw si hpang gara na hpe Shi n ra, Jan, marang hte aten Shi n la ta
Karai Kasang hpa hkrit hkungga chye u ga nga, makam masham lam hpe Shi sharin ya
Yu yak jam jau lam ni hpe Shi hkrum, annau ni a man hta galoi mung mani sum
Lamu na htoi tu gintawng kaba, annau ni a Wa nan rai nga
Wa e,
Wa a chyeju hpe tut e dum shai, annau ni galoi ma n malap ai
Wa arawng lu hkra, annau ni shakut nga
Wa a chyeju hpe htang lu na, annau ni myitsu tsawm htap hkra nga na
Wa myit pyaw myit dik u ga, annau ni Karai Wa kaw kyu hpyi ya na
Wa a tsaw ra ai kasha,

Shd. Mut Tsawm
Malaysia

No comments: