Saturday, July 18, 2009

UN = NU A KANAMNgai Jinghpaw Shadang wa
Wunpawng Buga hpe kau tawn da,
Gumhpraw tam na ngai myit da
Nu yan Wa hpe bau na nga,
Malay ga du ai grai na sai
Num la ten mung lai wa nga ai,
Manang ni law law lu
Mayu kasha gaw tam n mu,
Wunpawng Shayi ni grai tsawm ai
Mut Tsawm hpe gaw gadai n ra ai,
Nu a kanam hkrai tam di nga
Ngai a kan gaw yawm she yawm wa,
Nu a kanam hkrai tam di nga n mai
Shat kan mung naw jahpring ra ai,
Bungli tam ngu pru hkawm wa
Balik hte she bai katut sha,
N tan a matu ngu mahkawng da
Balik ni e yawng la kau ya,
Myit n dik let gawk de wa
Yup mang pi she n tsawm mat hkra.
Manang ni n gun jaw ai wa
UN lu hkra galaw u nga,
KRC de phone matut yu
Chyawm she matsa wa ai lu,
Manang ni bai n gun jaw ai wa
KRC de she hkum nan sa su nga,
Myit shaja let KRC de sa wa
Zaw kaba law ai she hkat da a hka,
UN jaw sai nga bai gabrawng
Ngai mi lawm kun ngu n shung si she rawng,
N dai lang gaw lu na sai ngu myit mada
Tim ngai a mying gaw n lawm mat a hka,
KRC rung de ngai bai matut
Myit hkum daw she bai nga katut,
Bungli de bai madung dat
Lauban wa e du bai manat,
Nu yan Wa hpe bau na ngu myit da
Ngai a kan pi ganoi n hpring nga,
Nu yan Wa mung u gut gu wa na sai
Ngai mung n gup mun rep ram sai,
Nu yan Wa hpe galoi mung dum nga ai
UN mung dai ni du hkra n lu ai,
Wunpawng shayi langai ngai mu da
Nu a kanam rai sai ngu ngai myit la,
Hkri Shawng ngu hkan sha ga
UN lu sai i she bai nga,
Ngai gaw UN n lu
Nu a kanam mung tam n mu,


Shd. Mut Tawm
17th July, 2009 (8:12PM)

No comments: