Thursday, July 9, 2009

Ban Ki Moon Myen Mung Sa ai Hpa Akyu N Rawng

Myen mung de lahkawng lang ngu na lahkawng ya hkrun lam sa du kau da sai, Ban Ki Moon gaw, Gambari hte hpa mi n shai ai sha, lata gaman hte bai wa mat sai hku re. Myen du ni a, tsip rai nga ai, Nay Pyi Thaw kaw, myen du ni a du Than Shwe hte hkying hkum lahkawng daram tsun bawng bang yu tim, Ban Ki Moon a matu, lak lai ai mahtai langai mung n pru wa ai gaw, myit yu hpa nan rai nga ai.

Hpun ja si hta, baw grau ja ai, Than Shwe hte Ban Ki Moon hpawk hte nga yang

Hkyuk htawng sharen da hkrum nga ai, Ma Kaw hte hkrum lu na matu, Than Shwe hpe hpyi shawn lai wa sai rai tim, "Ma Kaw gaw tara je yang hkrum taw ai masha re" nga ai hta lai n na, Ban Ki Moon hpa nan n lu wa ai lam chye lu ai. "Ma Kaw hte ngai hkrum ra ai, dai gaw ahkyak ai" ngu pyi kahtap tsun hkra rai tim, Ban Ki Moon a matu mahtai gaw n lak lai wa ai hpe yu yang, myen du ni hpe shangwi shapyaw abawk n na, mung masa lam n mai jahta ai ngu ai hpe dan dan leng leng nan mu lu nga ai.

Ban Ki Moon zawn re masha langai sa hkra rai n na nan, sa hpyi nem ai pyi gaw, hpa ahkyak n la ya ai myen du ni hpe, British mungdan a Prime Minister Gordon Brown gaw grai pawt ai hte, myen du ni hpe, hpaga yum ga ja gumhpraw lam hte seng n na grau grau pat hkum mat wa na re lam chye lu ai. (Sanctions)

Ban Ki Moon gaw, shawng na kalang zawn sha, ndai kalang mung, lai wa sai shaning, may shata hta, laru kaba madung hkrum sha lai wa sai, Irrawaddy mungdaw de sa du gawan kau da sai rai nga lu ai. Ma Kaw hte n lu hkrum na, Than Shwe hpe pawt ai a marang e, Ban Ki Moon a gying tsun jaw ai hpe hkrum sha ai wa gaw, myen Foreign Minister U Nyan Win re lam chye lu ai.


Ga hkyi magawn sha nga ai, Nyan Win


Irrawaddy mungdaw de sa gawan ai lam n tsa, n bungli kaw mu lu ai Ban Ki Moon

No comments: