Sunday, July 19, 2009

SAMA HKOI AI NAMPAN


Wunpawng Shayi hpe shachyen la,
Kanam mi she ang taw nga
Shi a tsun shaga lam ni hta,
N myit mada yawng lawm mat sa
Kyang lai len mung grai tsawm ai,
Yawng yawng e jawm shakawn sai
Shi a lam bai sagawn yu,
Sama hkoi ai nampan she lu
Tsaw ra myit a majaw sha,
Matsan dum ai myit ni byin pru wa
Gawng shingyan grai tsawm ai,
Tsaw ra ai lam tsun kau sai
Sum tsaw mung kan kata,
An lahkawng hkrai pyaw di nga
Jing hku jing yu ni shang shanut,
An lahkawng mung nga n ngut
N daw n hka saga i nga,
Ga sadi ni mung tawn da ai wa
Malay ga de run,
Rau sha lata gin dun
Myit mada ai lam ni n byin wa,
Shada n gun jaw hkat let nga
Sama hkoi ai nampan rai ai ngu,
Ngai gaw kawn she kawn ai lu
Malay ga nga ai grai na wa,
Sama hkoi ai nampan mung galai shai wa
Ngai gaw hkum mayu ai myit ni byin pru,
Shi gaw n rau ai aten ni chyu
N myit mada tsin yam letmat shi lu la,
Ngai hpe mung n dum mat a hka
Manang ni ngai hpe tsun shadum,
Laga tam la u nga kaw she jahtum
Na a sama hkoi ai nampan wa,
Grai myit kaba mat sai she bai nga
Ngai gaw myit n pyaw di nga,
Shi gaw manang ni hte alum ala
Sama hkoi ai nampan a matu nga,
Galoi mung ngai akyu hpyi ya

Shd. Mut Tsawm
18th July,2009 (6:54pm)

Manang langai a hkam sha ai lam hpe ka shagawp da ai re

No comments: