Monday, December 15, 2008

GADAI NI MA HTANG LAMU GA MADU RAI TA?

Tsaw ra ai Wunpawng Myu Sha Nu Wa Hpu Nau ni e,
Jing Hpaw Buga, Jing Hpaw Buga nga ai gaw yu ngwi mahkawn ni hta sha rai mat wa sai.
Ya dai ni anhte a n gup hta tsun taw nga ai Jing Hpaw Buga kaw ganang kaw rai a ta?
Yu ngwi mahkawn ni hta sha rai mat sai kun....? Dai ni na ten hta Anhte a LAMU GA hpe anhte MYU SHA ni LU MADU nga ai kun...? Anhte a JING HPAW BUGA KATA HTA ANHTE A MYU SHA NI WANGLU WANGLANG GALAW SHA NA A HKAW A HKANG LU NGA MA AI KUN...? JING HPAW BUGA HPE KADAI NI WA MADU TAI UP SHA NGA MA AI TA...? LAMU GA MADU NI GAW HPA BYIN NGA MA AI TA...? MYU SHA NI A NINGBAW NINGLA NGA NNA TSAP NGA AI NI GAW HPA BAW NI GALAW NGA MA AI TA...? KADAI NI MAHTANG MYU SHA NI A NINGBAW, MYU SHA NI A DAWHPUM DAWNU AI RAI MA TA...? TING NANG A MYU SHA NI HPAW GAW NAW MADA MU NGA MA AI KUN...?
Dai ni na ten hta anhte a Buga na lamu ga ni hten za mat ma sai, Hkashi Hkanu ni Hkanu mat sai, hkyet mat ma sai, n hprang sut rai ni htum wa ma sai, maling ni krin htum wa sai, shing ra tara ni galai shai wa nga sai, anhte a Buga hta Ginhtawng, Lanam, N shung ta ni n chye gin hka wa sai, n dai zawn byin ai lam ni gaw Lamu Ga Madu rai nga ai Myu Sha ni a majaw kun, Kade a majaw kun...?
Jing Hpaw Buga a sut dum rai nga ai U RU SENG MAW daini na ten hta hpa baw ni galai shai wa sai ta...? Rawt Kalu Kaba ai ma ga de kun...? Hkrat sum wa ai maga de yawng nga ai kun...?


N dai zawn Jing Hpaw Wun Pawng Myu Sha ni a lamu ga htu shalau jahten kau ai hpe pyi myit ndik di Maw Ga Ginra hpe Mali Brang rai ga garan dut sha wa nga ma ai.
Jing Hpaw Wun Pawng Buga hte Jing Hpaw Wun Pawng Myu Sha ni a shawng lam gam maka gara hku sa wa na hpe...........

NGAI LANGAI HKRU KAT NGA PYAW TAW YANG RAI SAI NGA NNA MYIT DIK NGA NA KUN....?
TINANG A AMYU SHA NI GAW HPA MA BYIN YANG BYIN NGU SHINGDU KAYIN TAWN NA KUN....?
TINANG A AMYU SHA NI HPE HKYE MAKAWP MAGA LA NA N MYIT MA SAI KUN....?
MAIGAN WA HTE PAWNG N NA TINANG A MYU SHA NI HPE SHINGDU DE TAWN KAU NA MA AI KUN...?
MYU SHA LAM, MYU SHA LAM NGA N NA GALAW NGA AI NI GARA DE RAI MAT MA SA TA....?

Myit yawn la let,

TAWK HKAM