Monday, November 10, 2008

KA DAI HPE MARA NGU NA?


Tsaw ra ai Chyurum Wun Pawng Myu sha ni e, dai ni na nhtoi hta anhte a Wun Pawng Mung Daw, Mung Dan wa hpa ni byi ma wa sai ta? Moi anhte a Jiwoi Jiwa ni du daw sai hkaw nna makawp maga wa ai Wun Pawng Mungdan wa ya dai ni gaw Madu Myu Sha ni akyu nlu ja shawn, nlu jai lang ai sha Mai Gan myu sha ni chyu madu tai nna shalau sha mat ma wa sai hpe anhte Mung madu, Sut madu ni gagw dum nga ga ai kun?
Wun Pawng Mungdan, Maw Ga ginra de pru ai Ja Lungseng hte n hprang sut rai ni htum ma mat sai, Jiwoi Jiwa ni a prat kaw na Yi hkyen sha wa ai Bum maling ni mung dai ni krin ma sai, Jiwoi Jiwa ni ntsin ja lu, nga, katsu hkwi sha lai wa sai Hka shi hka nu ni mung dai ni gaw yawng hkun hkraw mat sai, Jiwoi Jiwa ni shan gap sha ai maling hkan na shu shan ni mung dai ni gaw ganang de du mat ai pyi n chye kau dat sai, Moi Jiwoi Jiwa ni manu shadan kawn da lai wa sai Mali Hkanu mung dai ni na nhtoi hta gaw Maigan chyasam amyu n dai hku she shalau ashap sha taw nga ma ai le,

No comments: